Regulamin - warunki korzystania z serwisu Jubilerzy.orgI. OGÓLNE POSTANOWIENIA
1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Jubilerzy.org
2. Każda firma dodając swój profil do serwisu akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.


II. DEFINICJE
1. Administrator – osoba zarządzająca, prowadząca i będąca właścicielem serwisu Jubilerzy.org
2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.
3. Serwis – prowadzona przez administratora strona Jubilerzy.org
4. Firma – osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca na stronie swój profil.
5. Profil – miejsce w serwisie przyznane firmie.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
1. Za wszystkie dane, informacje, zdjęcia i treści zawarte w profilu odpowiada firma, do której należy profil.
2. Firma oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do treści i materiałów publikowanych w swoim profilu.
3. Wszystkie informacje podane w profilu firmy powinny być zgodne z prawdą.
4. Za wiarygodność informacji podanych w swoim profilu, odpowiada firma, do której należy profil.
5. Firma ma prawo do poproszenia administratora serwisu o zmianę lub usunięcie informacji podanych w swoim profilu.
6. Informacje podawane w profilu przez firmę są dobrowolne.
7. Obowiązkiem firmy jest aktualizacja treści podanych w swoim profilu, szczególnie informacji podanych w zakładce "Oferta". Należy w tym wypadku skontaktować się z administratorem.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Administrator nie odpowiada za treści publikowane w profilu firmy.
2. Administrator nie odpowiada za treści reklam publikowanych w serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, np. awarią lub przeciążeniem serwera, a także działaniem osób trzecich.
4. Administrator ma prawo do odmówienia świadczenia dobrowolnej usługi firmie z uzasadnionego powodu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w serwisie zaistniałe w wyniku ingerencji osób trzecich.
6. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w profilu (grafika i tekst będące własnością serwisu) jeśli uzna je za korzystne. Zmiany dotyczące treści będących własnością firmy (zdjęcia i teksty), będą każdorazowo konsultowane z firmą, do której należy profil.


V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wszystkie dane dotyczące firmy oraz osób w niej pracujących są publikowane w serwisie wyłącznie za zgodą firmy.
2. Wszelkie dane firmy służą wyłącznie celom informacyjnym, komunikacyjnym lub umożliwiającym wykonanie zamówionej przez firmę usługi.
3. Każda firma w momencie dodania swojego profilu do serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
4. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych firmy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie istotnych przyczyn, Administrator serwisu ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
2. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie będzie każdorazowo podana w Panelu Firmy na minimum 7 dni przed ich wejściem w życie.REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 9.10.2011r.